Chủ đề nóng

Bạn đọc

  • Vạn An Phát: Nói được làm được, giữ chữ tín

    Vạn An Phát: Nói được làm được, giữ chữ tín

    Trong kinh doanh, Vạn An Phát "nói được làm được" để giữ chữ tín với khách hàng tiêu dùng. Với xã hội, Vạn An Phát tham gia tích cực và không "đao to búa lớn" đúng tinh thần, tính cách của CEO đứng đầu Công ty này.